RETTELSER TIL
HERREDSFOGEDSLÆGTEN
omarbejdet december 2006
Jeg er af nogle Peder Pedersens nulevende efterkommere blevet gjort opmærksom på følgende fejl og mangler i Herredsfogedslægten:

170. JESPER PEDERSEN 
I teksten under rækken af børn har der sneget sig en “Karen” ind i stedet for Maren i første og tredjesidste linie. Jesper Pedersens mor nævnt i første linie hed Maren Olufsdatter, og datteren, som er nævnt i tredjesidste linie hed Maren Jespersdatter. 

162. Navnet udgår. Skal ændres til 189 Johanne Nielsdatter, som var gift to gange:
189. Johanne Nielsdatter født i Meldgård i Neder Hornbæk. Gift 1. med Peder Nielsen Fogh født i Skivholme død efter 1668. Gift 2. med Jens Pedersen Hinge (se teksten vedr. ham under 162) Hendes barn i 1. ægteskab Niels Pedersen Fogh død i Fajstrup uden livsarvinger, begravet 11/1 1733, og i 2. ægteskab nr. 385. Peder Jensen, samt en søster Kirsten Jensdatter død i Hallendrup gift med Mogens Nielsen. 

434. Peder Olufsen Borums kone Anne Margrete Clausdatter er i bogen nævnt som datter af købmand i Århus Claus Jørgensen, hvilket er forkert. 
   Da Anne Margrete Clausdatters morbror birkedommer Johannes Snell døde uden livsarvinger, blev der den 6. november 1767 i Skanderborg aflagt vidnesbyrd om, hvorvidt Anne Margrete Clausdatter var hans arving. Vidnerne blev spurgt, om de vidste at birkedommeren havde en søster, som var gift, og at hun havde boet i Sorring, hvortil de svarede ja, at hun var død for mange år siden, og at hun havde en datter, som kom fra forældrene til hendes morbror salig birkedommer Snell i Høver, hvor hun var i nogle år, og at hun blev gift derfra med Peder Olufsen Borum, forpagter på Lyngbygård. 
   Derefter boede hun i nogle år med sin mand i Århus, og derfra flyttede hun til Viborgkanten, men hvortil vidste de ikke. Men de vidste, “at hendes mand Peder Olufsen for mere end 10 år siden ved døden er afgangen i Borum, da han var rejst tilbage der til for at besøge sine gode venner, og havde han samme tid været hos madame Snell i Høver.” 
  Og vidnerne fortsatte at “de havde engang hørt, at Anne Margrete en gang havde været hos Madame Snell for at bede om hjælp, siden hun var i fattige omstændigheder. De vidste ikke, hvor hun siden havde været, men de havde hørt, at hun skulle opholde sig i Randers. 
   På yderligere spørgsmål svarede de, at “Anne Margrete var eneste barn efter salig birkedom- mer Snells søster i Sorring. Foruden dette skudsmål, blev der fremlagt erklæringer fra præsten i Sorring, hvor man ikke huskede hendes mors navn, at hendes forældre var døde, men at Anne Margrethe var døbt i Dallerup kirke den 26. august 1714. 
   Med tak til Ole Bech Knudsen, hvis afskrift fra Skanderborg byfoged, justitsprotokol 1762-1806, jeg har benyttet i noget forkortet form.

526. POUL NIELSEN hans hustru hed Anne Jensdatter, set som gudmor i Lading 1719: Anne Poul Nielsens hustru.

891. PEDER NIELSEN BORUM født i Borum døbt 23/8 1701 og død i Årslev 1768. Hans kones navn er forkert i bogen. Det rigtige navn er Johanne Sørensdatter, hendes navn ses i slutningen af skiftet efter hendes mand. Ifølge Årslev kirkebog blev 8/10 1728 trolovet Peder Nielsen af Borum og Johanne Sørensdatter i Årslev, og copuleret 21/11 samme år. Johanne Sørensdatter blev begravet i Årslev 12/4 1767. 

942. PEDER OLUFSEN født i Kvottrup døbt 19/6 1736. død sst. 1/8 og begravet 8/8 1794. (En ældre bror med samme navn døde 17 år gammel i 1743).

1226. KIRSTEN RASMUSDATTER født i Firgårde, døbt 9/10 1692 død. Trolovet 9/9 1714 med en ung karl fra Nør Vissing. Det er sandsynligt at dette, som meddelt mig er rigtigt, idet der er konstateret mangler ved præstens indskrivninger i Dover kirkebog, dels ved hendes dåb, hvor der på den dato står “et drengebarn Christen” og dels ved trolovelsen, hvor han skrev enken Anna Nielsdatters datter i Firgårde i stedet for hendes eget navn. Den unge karl var Jens Rasmussen. De er altså blevet gift tidligere end først antaget og fik døbt følgende børn: Anne Jensdatter, døbt 16. august 1716 og død efter 1787. Gift 1 Peder Rasmussen og 2. Jens Pedersen i Nr. Vissing. Rasmus Jensen, døbt 11. september 1718 og død 1762 i Svejstrup. Gift med enken Maren Pedersdatter til Svejstrup Østergård. Else Jensdatter, døbt 9. februar 1721. Anders Jensen, født 1723 og begravet 10. februar 1764 i Veng. Gift med Sidsel Marie Jørgensdatter. Han overtog gården i Nr. Vissing efter faderen og var sognefoged. Kirsten Rasmusdatter og Jens Rasmussen døde samme dag. De blev begravet i Veng 30/1 1767.

Tilføjelse:

17. MAREN NIELSDATTER født i Århus 1577, død i Nyborg 9/5 1614. Gift med Hans Sørensen Vejle født i Vejle 1571, død i Nyborg 1622. En datter Mette Hansdatter døde barnløs 1660 i Ålborg. Skiftet efter hende giver oplysning og hendes søskende og halvsøskende og deres børn. En tilføjelse til Herredsfogedslægten er under udarbejdelse, men da der er fundet temmelig mange efterkommere, er tilføjelsen ikke færdig før i løbet af 2007 eller 2008.

Tak for henvendelserne til: Ole Bech Knudsen, Ruth Neumeister, Jytte Pedersen, Niels Sørensen, Tina Sørensen og Jan Løve Østerby.

..Tilbage til register