KLAGER EFTER TORSTENSONKRIGEN
TINGSVIDNER FRA 1646
AALBORGHUS LEN


Under Torstensonkrigen blev Jylland for anden gang i 1600-tallet besat af en svensk hær, som hærgende forfulgte den vigende danske hær op igennem Jylland. 
Efter heftige kampe ved Aalborg i et forsøg på at hindre svenskerne i at sætte over Limfjorden blev Vendsyssel besat i sommeren 1644. De svenske soldaters adfærd overfor lokalbefolkningen har ikke sat sig spor i historiebøgerne. Dog findes efter fredsslutningen i lensregneskaberne hundredvis af  bilag i form af tingsvidner, som blev sendt til myndighederne i håb om fritagelse eller i det mindste nedsættelse af flere af kongens påbudte skatter. I de tingsvidner beretter menigmand sted for sted om hvor hårdt de var ramt. Klagerne er bestemt ikke klynkende, men holdt i et nøgternt sprog, så der er ikke tvivl om, at det har været en hård tid. 
I det følgende gengives tingsvidner fra 1646, hvoraf over 100 er fra Hvetbo og Kær herred, og et enkelt fra Aalborg byting. Tingsvidnerne er kun i nogle tilfælde skrevet af i fuld længde ellers i kortere referater. Dette gælder især Kær herred, hvor der er mindre varriation i indholdet, end der er i Hvetbo herred. Her er de i alle tilfælde gengivet i nutidigt dansk med normaliserede navne og i den række- følge, hvori de findes på nettet. Opslagsnummer er sat i parantes. 
Aalborghus Lensregnskab 1646 
HVETBO HERRED
PENGESKAT
numre før nedenstående tingsvidner angår herrederne syd for Limfjorden 

Tingsvidne nr, 221 
(551) Knud Christensen Bisgård herredsfoged udi Hvetbo herred Jens Thomsen, Søren Laursen i Kås og Knud Pedersen i Kås gør vitterligt at år efter Guds byrd 1646 lørdagen den 21. november på fornævnte herredsting udi retten var skikket Las Lauritsen og Peder Mogensen i Østrup som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd som er Jens Thomsen i Jonstrup, Søren Laursen i Kås, Peder Olufsen i Limbergård, Søren Christensen i Torpet Jens Ibsen i Østrup, Christen Klausen i Brødslev, Christen Laursen i Vestergård, Mads Laursen i Brødslev, disse fornævnte dannemænd alle ..... edeligen vidnede og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Las Laursen og Peder Mogensen de her for ting og dom begge vandt at måtte tingsvidne meddeles anlangende at de ikke haver evne og formue til at udgive den dem kongelige majestæts påbudne pengeskat så fuldkommen som de burde. Så fremstod her for retten Søren Mikkelsen i Østrup, Peder Simonsen i Brogård, Jens Jensen Vestergård i Brødslev, Christen Mortensen i Nør Saltum, Christen Jensen i Jonstrup, Simon Nielsen i Ingstrup, som særdeles vandt efter recessen. at dem udi sandhed fuld vitterligt er at Las Laursen og Peder Mogensen de formedelst fjendernes store tyngsel deres udskatning og udplyndring udi fornedrelse gerådigen er udi stor borg og gæld for kontribution og anden ...lighed og derfor ikke de fattige mænd haver evne og formue til denne deres kongelige påbudne pengeskat at kunne afstedkomme eller ud at give så fuldkommeligen, som de burde og ellers gerne ville. Og var forskrevne Laurs Laursen og Peder Mogensen med forskrevne vidnesmænd, så og med vellærd og forstandige Thomas Christensen, ridefoged til Aalborg Slot, med hverandre til vedermåls ting, at så for os er vundet videre vi med vores indsegl her undertrykt. Datum ut supra. 

(553) Las Lauritsen i Østrup da tinghører til Hvetbo herreds ting Jens Thomsen i Jonstrup Søren Pedersen i Saltum og Knud Pedersen i Kås gør vitterligt at år 1646 den 12 september på forne ting udi rette var skikket Peder Mortensen i Sønderby og Eske Jacobsen ibm. på sin moders vegne, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd nemlig Jens Thomsen i Jonstrup, Søren Pedersen i Saltum, Niels Jensen i Hjermeslev, Mads Lauritsen i Brødslev, Jens Christensen i Jonstrup, Jens Christensen i Kås, Jens Nielsen i Alstrup, Anders Rød i Saltum de forskrevne dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på fornævnte ting hørte og så det fornævnte Peder Mortensen og Eske Jacobsen på sin moder Birgete Eskesdatters vegne begærede at dem måtte tingsvidne meddeles, at de ikke haver evne til at give pengeskat så fuldkommeligen, som de burde. Så fremstod for retten Peder Simonsen i Brogård, Tøger Jespersen i Bundgård, Niels Christensen ibm, Jens Laursen i Fårup, Terkild Eriksen i Pandrup, Mads Christensen i Kongsbak vandt og bekendte, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at fornævnte Peder Mortensen er nu kommen til en øde ringe gård og ringe avling endnu bekommet og fornævte Birgitte Eskesdatter er en fattig enke og blev i den ufredelige tid næsten øde, hvorfor de ikke formår eller haver evne og formue, at de kan udgive deres kongelige majestæts påbudne pengeskat som de burde . .

(555) 
- - at år 1646 den 12. september for fornævnte ting udi retten var skikket Christen Nielsen i Kærgård som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - disse forskrevne dannemænd vandt og kundgjorde at de samme dag på fornævnte ting hørte og så at fornævnte Christen Nielsen begærede at han måtte tingsvidne meddeles anlangende, at han er forarmet og ikke formår at udgive pengeskat. Sår fremstod her for retten Jens Andersen i Tvilstedgård, Peders Simonsen i Brogård, Tøger Jespersen i Bundgård, Niels Christensen i Fårup, Jens Laursen i Fårup hvilke - - - de vandt efter recessen at det er dem udi sandhed vitterligt at fornævnte Christen Nielsen som med sin hustru og folk nu i denne ufredelige tid var jaget fra hus og gård formedelst fjendernes overvold, hans hus deraf blev nedbrudt og forbrændt og alt hans bo og boskab ganske ødelagt, hvorover han fattige mand ikke kan der for komme til rette, så han nogen pengeskat til kongelig majestæt kan formå eller haver evne og formue at udgive som han skulle eller give ville - -

223
(556) Las Lauritsen i Østrup, da tinghører til Hvetbo herreds ting, Peder Olufsen i Limbergård, Jacob Ibsen i Østrup og Knud Pedersen i Kås, går vitterligt, at år efter guds byrd 1646 den 5. september var skikket Christen Dal i Korup, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd, som er Peder Olufsen i Limbergård, Jacob Ibsen i Østrup, Christen Thomsen i Kettrup, Christen Clausen i Brødslev, Niels Christensen i Torpet, Anders Jensen i Saltum, Jens Thomsen i Vestermark, Poul Terkildsen i Hune, disse forskrevne dannemænd alle enhver edeligen vandt og kundgjorde, de samme dag på forskrevne ting hørte og så, det Christen Dal her for ting og dom begærede, at der måtte ham tingsvidne meddeles, at han ikke har udi evne og formue nogen skat at ud at give. I dette fremstod her for retten Christen Pedersen i Bundgård, Mad Christensen på Kongsbak, Anders Jensen i Østrup, Jens Christensen i Stride, Christen Madsen i Nør Saltum, Christen Jensen i Kædegård, Poul Thomsen i Kalsensgård, Mikkel Poulsen i Klarborg, alle særdeles vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt, at bemeldte Christen Dal nu i fjendernes tid var jaget fra sin hus formedelst fjendernes overvold, fordi han ikke kunne udrede og kontribuere det de ville have og derfor blev meget forarmet og før han fattige mand siden kunne komme til nogen ringe avling igen er han gerådiget udi stor borgen og gæld for hvilke forberørte årsager han ikke kan formå eller haver evne og formue nogen pengeskat at udgive, som han burde og ellers gerne ville - -

(558) Las Lauritsen i Østrup, da tinghører til Hvetbo herreds ting, Peder Simonsen i Brogård, Jens Christensen i Jonstrup og Knud Pedersen i Kås 8i Jetsmark, gør vitterligt at år 1646 den 15. august på forskrevne ting udi rette var skikket Christen Nielsen og Jens Jensen i Fårup, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd, som er Peder Simonsen i Brogård, Jens Christensen i Jonstrup, Søren Christensen i Torpet, Niels Christensen ibm, Christen Laursen i Vestergård, Christen Clausen i Brødslev, Christen Simonsen i Hvorup, Jens Olufsen i Saltum, disse forskrevne dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde, at de samme dag på forskrevne ting hørte og så for den stande Morten Svendsen i Hune, Thomas Nielsen i Fårup, Bend Nielsen i Østrup, Peder Jespersen i Ejersted, Anders Jensen i Østrup, Jacob Ibsen ibm. og Niels Mikkelsen i Saltum, som særdeles vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt, det forskrevne Christen Nielsen og Jens Jensen i Fårup er formedelst fjendernes overvold, udskatning og udplyndring er ganske forarmede, idet de siden er kommet til ganske ringe avling og bjergning og i andre måder fornedret, hvorfor de fattige mænd ikke formår eller har nogen formue, hvoraf den kan udgive den kongelige majestæts påbudne pengeskat, der nu skal udgives, som de ellers gerne ville - -

(560) Las Lauritsen i Østrup, da tinghører til Hvetbo herreds ting, Christen Tordsen i Saltum, Søren Christensen i Torpet og Knud Pedersen i Kås, Jetsmark gør vitterligt at år efter guds byrd 1646 lørdagen den 22. august på forskrevne ting udi rette var skikket Jens Pedersen i Sønder Saltum, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd, som er Christen Tordsen i Saltum, Søren Christensen i Torpet, Terkild Simonsen i Alstrup, Anders Jensen i Saltum, Søren Pedersen i Brødslev, Søren Thomsen i Ingstrup, Thomas Jensen ibidem, Christen Thomsen i Kettrup, disse forskrevne dannemænd alle enhver edeligen vandt og kundgjorde, at de samme dag på forskrevne ting hørte og så, det forskrevne Jens Pedersen her for tingsdom begærede et vidne anlangende hans skrøbelighed og fornedrelse. Så fremstod Søren Pedersen i Saltum, Niels Andersen, Jens Clemendsen, Anders Jørgensen ibm, christen Christensen, Jens Jensen, hans Nielsen ibm, Christen Madsen i Nør Saltum særdeles vandt efter recessen, at forskrevne Jens Pedersen er udi stor skrøbelighed påkommen, så han ikke kan selv drage udi sine klæder, eller bære sin mad til sin mund. Derhos er han formedelst fjendernes overvold udskatning og udplyndring geråden udi fornedrelse, så han siden har haft ganske ringe, hvorfor formedelst forberørte årsager han, fattige mand, ikke har evne og formue eller formår at udgive deres kongelige majestæts pengeskat, som han burde udgive, og som han ellers gerne ville -

nr, 225
(561)  1646 26. september for ting udi rette var skikket Christen Poulsen og Anne Christensdatter i Nør Saltum som begærede og fik et fuldt tingsvidne - - otte mænd kundgjorde at de samme dag på fornævnte ting hørte og så for dem stod Morten Svendsen i Hune, Tomas Nielsen i Fårup, Anders Poulsen ibm, Bendt Nielsen i Østrup, Peder Jespersen i Ejersted, Anders Jensen i Østrup, Jacob Eskesen ibm og Niels Mikkelsen i Saltum som særdeles vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at fornævnte Christen Poulsen og An Christensdatter nu i denne ufredelige tid formedelst fjendernes overvold ved udskatning, udplyndrings blev ganske fornedret og forarmet er. Siden er kommen til ganske ringe avling og for plovskat og anden kontribution er geråden i stor borgen og gæld, hvorfor de ikke haver eller formår penge at udgive - -

nr. 226
(562) Jens Lauritsen i Fårup et vidne  - at år 1646 den 26. september - -var skikket Jens Laursen i Fårup på sin egen og sine medbrødre lægdsmænds vegne for kongelig majestæts skat, som begærede og fik et fuldt tingsvidne -  disse fornævnte dannemænd, som er Las Laursen i Østrup, Jens Thomsen i Jonstrup, Oluf Bertelsen i Saltum, Niels Jensen ibm. Niels Christensen i Bundgård, Peder Olufsen i Limbergård, Anders Jensen i Østrup, Jens Thomsen i Vestermark, disse fornævnte dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på fornævnte ting hørte og så for dem stod Christen Laursen i Vestergård, Peder Simonsen i Brogård, Christen Madsen i Nør Saltum, Hans Henriksen i Østrup, Niels Mikkelsen og Niels Andersen i Saltum, som vandt og bekendte at den gård i Nør Saltum, som Niels Andersen til forn i boede er slet og aldeles øde og ingen derpå bor, ej heller der nogen bygning på findes og var forn. Jens Laursen med forn. vidnes mænd til vedermåls ting, at så for os er vundet., vidner vi med vores indsegl her undertrykt. datum ut supra.

(563) 1646 12. september var skikket Niels Laursen i Brødslev som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd, nemlig Jens Thomsen i Jonstrup, Las Lauritsen i Østrup, søren Pedersen i Saltum, Anders Jensen i Hjermeslev, Christen Jensen i Jonstrup, Christen Madsen i Nør Saltum, Poul Simonsen i Hjermeslev, Jens Madsen i Holmgård, disse forskrevne dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde, at de same dag på forskrevne ting hørte og så for dem stod Clemend Tøgersen i Ingstrup, Oluf Madsen, Søren Thomsen ibm, Peder Jensen i Borup Eske Christensen i Trudslev, Jens Ibsen i Østrup som vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt, at det øde boel udi Trudslev som Jens Jacobsen tilforn påboede er slet og aldeles øde og ingen bygning derpå findes, hvorfor ingen pengeskat eller anden skat til KM deraf er at bekomme - - - 

nr. 227
(564) 1646 19. september var skikket Erik Christensen i Ingstrup, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - disse forskrevne dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de hørte og så det fornævnte Erik Christensen var begærende at ham måtte tingsvidne meddeles anlangende hans fornedrelse af fjenderne i denne ufredelige tid. Så fremstod her for tingsdom Søren Thomsen i Ingstrup, Tomas Jensen ibm, Christen Tordsen i Jonstrup, Will Laursen i Hjermeslev, Niels Sørensen i Ejersted særdeles vandt og bekendte, at det er dem noksom udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Erik Christensen nu i denne ufredelige tid af fjendernes indkvartering og udskatning kom udi stor fornedrelse i det hans ganske avl med kvæg og fæmon af dem blev aldeles fortæret og ødelagt og derfor siden kom til ringe avl og bjergning for hvilken årsager han fattige mand liden og ringe formue haver, hvoraf han denne sin KM påbudne pengeskat kan nu udgive som han ellers gerne skulle og var Erik Christensen til vedermåls ting - - 

nr. 228
(565) Las Lauritsen i Østrup da tinghører til Hvetbo herreds ting Jens Thomsen i Jonstrup Søren Pedersen i Saltum og Knud Pedersen i Kås gør vitterligt at år efter Guds byrd 1646 den 12 september på forne ting udi rette var skikket Christen Sørensen i Brødslev, Anders Christensen ibm. øster Laurs Nielsen, vester Laurs Nielsen, Yde Christensen ibm, Mads Christensen i Trudslev, Christen Ydesen, Just Christensen ibm. og og Christen Nielsen på Ulhøjsnæs, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd. - - Disse forskrevne dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på fornævnte ting hørte og så, det forskrevne Christen Sørensen, Anders Christensen, øster Las Nielsen, vester Las Nielsen, Yde Christensen, Mads Christensen, Christen Ydesen, Just Christensen, og Christen Nielsen her for ting og dom begærede at der måtte dem tingsvidne meddeles på deres armod og fattige vilkår. Så fremstod for retten Las Clemendsen i Brødslev, Søren Pedersen ibm. Christen Thomsen i Kettrup, Mads Smed i Vestermark, Oluf Madsen i Ingstrup, Peder Andersen i Brødslev, som vandt efter recessen hver særdeles, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt, at forskrevne mænd er nogen fattige, gældbundne mænd, af fjendernes overvold ganske fornedret, idet korn og kreaturer blev dem frarøvet og af dem udskattet, så de siden er kommet til ringe avling. Der tilmed bor de på nogen ringe væresteder, hvorfor og for hvilke berørte årsager de fattige mænd har ganske ringe evne og formue og ikke formår at udgive denne deres kongelige majestæts påbudne penge?skat, som de nu er takseret for og burde at udgive, som de ellers gerne ville. Og var forskrevne mænd med forskrevne vidnesmænd til vedermåls ting. At så er ganget og vundet, vidner vi - -

(566) 1646 12. september var skikket Jens Madsen i Holmgård, Will Laursen i Hjermeslev og Jens Hansen ibm som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd- som alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Jens Madsen, Will Laursen og Jens Hansen var begærende at måtte tingsvidne meddeles, at de ikke formår eller haver formue til at udgive deres pengeskat så fuldkommelig som de burde. Så fremstod for retten Christen Jensen i Hjermeslev, Las Laursen, Christen Hansen ibm, Niels Jespersen, ibm, Jens Christensen i Stride og Jens Jespersen i Østrup vandt særdeles efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Jens Nielsen. Will Laursen og Jens Hansen de nu i denne ufredelige tid af fjenderne blev ganske forarmet og af dem frataget hvis de  havde, korn og kreaturer fraskattet og formedelst den overvold kom udi stor borgen og gæld før de til nogen avling kunne igen komme, hvorfor de fattige mænd ikke formår eller haver evne og formue til som dem udgive uden aleneste den tredje part af den kongelig majestæt påbudne pengeskat og var fornævnte mænd til vedermåls ting.

nr. 229
(567) 1646 15. september var skikket Niels Jensen i Hjermeslev, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte mænd - som kundgjorde at de samme dag på forn ting hørte og så for dom stod Laust Bertelsen i Hjermeslev, Las Jensen, Jens Kristensen, Simon Christensen, Niels Jespersen ibm og Peder Olufsen . . . .gård som vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Niels Jensen er en fattig skrøbelig mand meget gammel og bedaget og for det intet af fodargel? der tilmed haver han en gammel skrøbelig(kvinde, der og haver været blind på det ottende år, herhos blev han nu i den ufredelige tid både  af indkvartering og i andre måder af fjenderne fraspoleret og udplyndret hvis kreaturer og kornavl, han havde med andet, som i boen endnu og var af hans kost de medhandlet som i bostuen fandtes eftersom han bor på en alfarvej og ikke siden har formået at holde selv plov at pløje med for hvilke forberørte tilfald han fattige mand er udi fornedrelse gerådet ikke formår eller haver evne og formue til at han kan udgive denne sin kongelige majestæts påbudne pengeskat - -

(568) 230
1646 12 september var skikket Laust Andersen i Quasthave og Nør Søren Laursen i Hjermeslev, Mads Laursen i Brødslev, Peder Simonsen i Brogård, Jens Christensen i Ingstrup, Jens Christensen i Kås, Jens Nielsen i Alstrup, de fornævnte dannemænd  - - kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Laust Andersen og Søren Laursen de var begærende at dem måtte tingsvidne meddeles anlangende, at de ikke er god for eller haver evne og formue til at udgive deres pengeskat så fuldkommenlig, som de burde - Så fremkom er for rettet Christen Jensen i Hjermeslev, Las Laursen, Christen Hansen, Niels Jespersen ibm. Jens Christensen i Stride og Jens Jespersen i Østrup og vandt særdeles efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt,  at forn. Laust Andersen og Søren Laursen de nu i denne ufredelige tid blev af fjenderne ganske forarmet og frataget det de havde og formedelst den overvold kom udi stor borgen og gæld før de kunne komme til nogen avling igen, hvorfor de fattige mænd aldeles ingen formue haver at det afstedkomme at udgive den KM påbudne pengeskat - -

(569) 1646 19. september var skikket Mads Laursen Block i Hjermeslev begæret og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd, nemlig Peder Simonsen i Brogård, Jens Christensen Jonstrup og Søren Christensen i Torpet, Niels Christensen ibm, Anders Jensen i Østrup, Christen Klausen i Brødslev, Christen Simonsen i Hvorup, Christen Laursen i Vestergård. Disse forskrevne dannemænd alle edelig vandt og kundgjorde at de samme dag hørte og så for dem stande Peder Olufsen i Limbergård, Niels Jensen i Hjermeslev, Laurs Bertelsen, Las Jensen Jens Christensen, Christen Jensen, Poul simonsen og Niels Jespersen ibm, som særdeles vandt efter recessen at det er dem udi sandhed vitterligt at bemeldte Mads Laursen fomedelst fjendernes overvold deres udskatning og udplyndring er ganske forarmet og næsten øde, så han fattige mand ikke ganske husarm og aldeles ingen evne og formue har hvoraf han kan udgive den KM påbudne pengeskat, som nu skal udgives, som han ellers gerne ville - -.

(570) 1646 den 5. september var skikket Mads Andersen og Steffen Jensen i Hjermeslev som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Mads Andersen og Christen Jensen begærede at dem måtte tingsvidne meddeles anlangende deres fattige vilkår. Så fremstod for retten Anders Jensen i Hjermeslev, Will Laursen, Christen Jensen, Laurs Bertelsen, Simon Christensen og Søren Laursen ibm, som vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Mads Andersen er en fattig vanfør og gammel mand og forn. Steffen Jensen er armdom tilslaget idet hans øg og fæ er ham frafalden der til med er de udi den ufredelige tid af fjenderne frataget hvis de havde og af dem udskattet og er ikke kommet til avling som de skulle, for hvilke årsager de fattige mænd er forarmet og ikke haver evne og formue at udgive den KM påbudne pengeskat som de nu burde - -

(571) 1646 den 15. august var skikket Simon Christensen i Hjermeslev, som begærede et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - som vandt og kundgjorde at de på forn. ting hørte og så for dom stod Peder Olufsen i Limbergård, Niels Jensen i Hjermeslev m. fl.  Som vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at forn. Simon Christensen er ganske forarmet og formedelst fjendernes udskatning og udplyndring, så han fattige mand siden er kommen til ganske ringe avling og bjergning, hvorfor han er besværet og ikke kan formå eller haver evne og formue, at han nu kan udgive den hans majestæt påbudne pengeskat- - 

(572) 1646 17. oktober var skikket Svend Christensen i Alstrup, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forbemeldte Svend Christensen var begærende at ham måtte tingsvidne meddeles anlangende, at han er en fattig vanfør mand og ikke haver nogen evne og formue K M påbudne pengeskat at udgive, som ham er pålagt - - Efterskrevne vidnede efter recessen at forn Svend Christensen er en fattig vanfør mand og bor udi et ringe bolig og aldeles ingen evne og formue haver hvoraf han denne sin KM påbudne pengeskat kan udgive - -

(573) 1646 15. august var skikket Jens Madsen i Alstrup, Christen Nielsen Skoubo og Jens Mortensen ibm, som begærede et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn ting hørte og så for dom stande Peder Olufsen i Limbergård, Jens Christensen i Alstrup, Las Jensen, Svend Christensen, Mads Christensen ibm, Jens Christensen i Hjermeslev, Las Jensen ibm, Niels Christensen i Boelskiftet, som særdeles vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Jens Madsen, Christen Nielsen Skoubo og Jens Mortensen i Alstrup formedelst fjendernes store udskatning og udplyndring er ganske forarmet så de ikke er kommen til avl og bjergning som de skulle, hvorfor de fattige mænd ikke formår eller haver evne eller formue, så de kan udgive deres kongelige majestæts påbudne pengeskat, som nu af dem skal udgives, som de ellers gerne ville - - 

nr. 231
(574) 1646 15 august var skikket Christen Eriksen og Christen Jensen i Alstrup som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som vandt og kundgjorde, at de forn ting hørte og så for dom stande Peder Olufsen i Limbergård, Jens Christensen i Alstrup, Las Jensen ibm, Svend Christensen, Mads Christensen ibm, Jens Christensen i Hjermeslev, Niels Christensen i Boelskiftet og Las Jensen i Hjermeslev, som særdeles vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt det forn. Christen Eriksen og Christen Jensen i Alstrup formedelst fjendernes store udskatning og udplyndring er ganske fornedret og forarmet og ikke de er kommet til avl og bjergning som de skulle, men er husarme og derfor ikke har udi evne og formue, så de fattige mænd nu kan give den kongelige majestæts påbudne pengeskat ud, som de ellers gerne ville - - 

(575) blank 
 

KÆR HERRED
PENGESKAT

nr. 232
(576) Morten Kjærulf i Øster Halne herredsfoged i Kær herred, Peder Munk i Gietrup, Michel Niels i Torpet og Jens Simonsen i Vestergård gør vitterligt anno 1646 den 1. september på forn. ting var skikket Niels Christensen i Utrup som æsket og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemand - - hvilke forn. mænd de alle vandt og kundgjorde at de så og hørte samme dag på forn. ting det Jens Espensen Uldsted, Peder Christensen i Gandrup, Poul Christensen og Jens Nielsen ibid. de stod her i dag for tingsdom vandt med oprakte finger og ed efter recessen, at det er dem fuldt vitterligt i sandhed, at forn. Niels Christensen i Utrup er så forarmet bleven nu udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM nu påbudne pengeskat og kobberskat.  - -

(577) blank - - kær herred fortsat

(578) Anno 1646 den 22 september på forn. ting var skikket Christen Nielsen og Maren Sørensdatter i Gandrup der æsket og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - hvilke forn. mænd der alle vonde og kundgjorde det de så og hørte samme dag på forn ting det Christen Madsen i Vester Hassing, Mads Pedersen i Horsens og Tomas Jensen og Peder Bertelsen ibid, de vandt med oprakte fingre og ed efter recessen at det er dem i sandhed fuld vitterligt at forn. Christen Nielsen og Maren Sørensdatter i Gandrup de er nu bleven så forarmede udi fjendens tid, at de ikke haver formue til at kan udgive den KM nu til Skt Michaeli og Martini påbudne pengeskat - -

nr. 233
(580) 1646 den 15. september var skikket Rasmus Christensen i øster Hassing som æsket og fik - - at det i sandhed fuldt vitterlig at forn Rasmus Christensen i Øster Hassing ikke er god for, ej heller har formue til at kunne udgive den kongelige majestæts pengeskat - -

(581) 1646 den 1. september var skikket Las Ousen i Gandrup der æskede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - hvilke forskrevne mænd, der alle vandt og kundgjorde, det de så og hørte samme dag på forskrevne ting - - Efterskrevne vidnede at det er dem i sandhed fuldt vitterligt at forn Las Ousen i Gandrup er bleven så forarmet udi fjendernes tid at kunne udgive den påbudne pengeskat - -

(582) samme tingsvidne som ovenfor (nogen gange er der dobbelt fotografering)

(583) samme tid   Villum Terkildsen i Gandrup er bleven så forarmet i fjendernes tid - - osv

(585) 1646 22. september på forn. ting var skikket Christen Mikkelsen i Gåser,  Peder Hansen ibid., Niels Poulsen, Christen Andersen, Hans Hansen, Peder Madsen, salig Peder Lauritsens hustru ved Østerå Anne Lauritsdatter, Christen Christensen, Niels Hansen og Thue Ibsen ibid. de æskede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - hvilke forn. mænd der alle vonde og kundgjorde det de så og hørte samme dag på forn. ting det Christen Madsen i Vester Hassing, Mads Pedersen i Horsens, Tomas Jensen og Peder Bertelsen ibid, de stod her i dag for tingsdom og vandt enhver særdeles at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at efterser udi Gåser, nemlig forn. Christen Mikkelsen, Peder Thomasen Niels Poulsen, Christen Andersen, Hans Jensen, Peder Mørk, sl. Peder Lauritsens hustru ved Østerå Anne Lauritsdatter, Christen Christensen Niels Thomsen og Tue Ibsen de er nu i den forleden ufredstid af fjenderne udskattet og forarmede at de ikke haver formue til at udgive - - 

(587) samme tid Peder Simonsen i Vester Hassing - forn. Peder Simonsen i Vester Hassing er nu bleven så forarmet osv.

(588) samme tid Jens Jensen i Vester Hassing - - er så forarmet af fjenderne at han ikke haver formue - -

(589) samme tid Peder Pedersen i Vester Hassing - - er så forarmet af fjenderne at han ikke formår - -

(590) samme tid Christen Madsen i Vester Hassing er så forarmet af fjenderne at han ikke haver formue til at kan udgive - -

(591) samme tid Poul Rasmussen i vester Hassing - - han er bleven så forarmet i denne forleden fejdetid at han ikke har formue til at kan udgive - -

nr. 237
(592) 1646 onsdagen den 30 september - - Niels Sørensen i Vester Hassing er blevet så forarmet nu i fjendernes tid at han ikke haver formue til at kan udgive - - 

(593) 30 september var skikket Johannes Jensen i Stå - - blevet så forarmet nu udi fjendernes tid at osv.

(594) 1646 den 22 september var skikke Jens Simonsen i Vester Hassing - -er nu så forarmet at han ikke haver formue til osv.

(595) 8, september var skikket Jørgen Christen i Låen er bleven så ganske forarmet nu i fjendernes tid at han ikke har middel eller formue til at kan udgive - - osv.

(596) 1. september var skikket Jens laursen i Stå - - er bleven så ganske forarmet udi fjendernes tid, at han ikke har middel eller formue til at kan udgive - -

(597) 22. september var skikket Anders Andersen i Vester Hassing - - er så forarmet at han ikke haver formue til at udgive - -

(598) 22. sept. var skikket Jens Hollesen i Stå - - er bleven så forarmet udi fjendens tid at han ikke haver formue til at kan udgive - -

(599) 22. sept var skikket Søren Rasmussen i Gandrup  - - han er nu i fjendernes tid bleven så forarmet - - osv.

nr. 240
(600) 1. sept var skikket Jens Kold i Gandrup - - han er nu bleven så ganske forarmet udi fjendernes tid at han ikke haver formue til osv.

(601) 22 sept. var skikket Mads Andersen i Horsens - - han er bleven så forarmet nu udi fjendernes tid - - osv

(602) blank

(603) 1, september Niels Marquardsen i Stå han er bleven så forarmet af fjenderne at han ikke haver formue til at kan udgive - -

(604) 1. september var skikket Jens Christensen i Gandrup er så forarmet at han ikke haver formue til at udgive- -

(605) blank

(606) 22 sept. Christen Pedersen i Horsens - - er bleven så forarmet nu udi fjendernes tid at han ikke har formue til at kan udgive - -

nr. 242
(607) Christen Gregersen i Hals den tid i dommers sted til Hals Birketing Svend Jensen i Hals og Søren Nielsen ibid gør vitterligt at år efter guds byrd 1646 fredagen den 25. september på forn. birketing var skikket Anders Mogensen i hals begærende ved forn. birk det lovligen æsket bevis og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd, som er forskrevne Svend Jensen i Hals, Peder Poulsen, Christen Pedersen og Jens Jensen ibid., Niels Jensen i Skovshoved, Christen Jensen i Maquors gård, Mads Nielsen ibid. og Peder Jensen på Mølholtet, hvilke  forn dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de så og hørte samme dag på forn.. tin disse efterser. mænd for dom er standet som er Niels Andersen i Hals, Hans Mikkelsen ibid, Mads Pedersen Lyngdrup Jens Andersen, Mads Bork, Knud Nielsen, Jacob Jensen og Svend Jensen ibid og vandt hver særdeles efter Recessen ved deres ed, at det er dem vitterligt i sandhed at disse efterser i Hals Birk er så forarmede i denne fjende tid, at de ikke kan udgive dette år den påbudne KM pengeskat som de ellers gerne ville have gjort, som er udi Hals by sl. Søren Bertelsens hustru ved navn Johanne Knudsdatter, Niels Laursen, Laurs Christensen Ligger, Laurs Nielsen, Jørgen Jensen, Jens Rasmussen, Rasmus Beckis Boel, lille Peder Laursen, Peder Andersen, Las Madsen, Laurs Rasmussen, Peder Poulsen, Christen Gregersen Jens  Knudsen, Jens Hansen, Laurs Laursen, Christen Pedersen, Christen Laursen, Peder Pedersen, Las Pedersen, Morten Laursen, Christen Clemendsen og Peder Laursen ibid. Udi Skovshoved Niels Jensen, Las Pedersen, Niels Pedersen Thybo, Niels Nielsen og Clemend Jensen, Rasmus Christensen og Mads Nielsen. Og udi Hou by Søren Rasmussen, Bertel Gregersen, Las Mikkelsen, Nør Niels Pedersen, Poul Pedersen og Jens Svendsen, Las Keldsen, Las Sørensen og Peder Thuesen ibid. Item bestod Las Knudsen og Anders Christensen i Hals, at de i dag 8 dage sidst forleden stævnede forn. vidnesmænd som og for menige birkemænd lovligen til deres hus hid til tinget i dag for deres sandhed og til deres vinder at tage beskreven så vidt for os de vidne vi med fores (men ikke noget om årsagen til stævningen) mere er ikke fundet

Derefter Ålborg byting og (606-607) angående Gjøl.
næste film Kær herred fortsat.
derpå er Hvetbo herreds ting igen med fra opslag 473 og fra opslag 505 igen Kær herred
fra 579 Ålborg 584 Mou birketing 584 Nibe og blandede flere steder fra, lidt fra Hvetbo
fra c. 586 

HVETBO HERRED
KOBBERSKAT

 nr. 7.
(158) Knud Christensen i Bisgård herredsfoged udi Hvetbo herred, Las laursen i Østrup, Poul Simonsen i Hjermeslev og Jens Thomsen i Jonstrup gør vitterligt at år efter Guds byrd1646 den 24 oktober var skikket Knud Pedersen i Kås tingskriver til bemeldte herredsting som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd Las Laursen i Østrup, Poul Simonsen i Hjermeslev, Jens Thomsen i Jonstrup, Niels Jensen i Hjermeslev, Las Clemendsen  i Brødslev), Morten Christensen i Saltum, Peder Olufsen i Limbergård, Christen Madsen i Nør Saltum disse forn dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde, at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Knud Pedersen her for ting og dom inden alle fire stokke begærede vidnesbyrd og kundskab af dannemænd ved tingsvidne det ham måtte meddeles anlangende hans fattige lejlighed og vilkår, at han ikke haver evne og formue til at udgive hans kongl. majestæts påbudne kobber og tinskat, som en herredsskriver er efter hans majestæts missive og brev pålagt. Så fremkom her for retten Jens Andersen i Tvilstedgård, Oluf Christensen i Korup, Keld Nielsen, Keld Mortensen, Jens Laursen ibm, Morten Pedersen i Pilgård, Thomas Christensen i Risager, Niels Pedersen i Pandrup hver særdeles vandt efter recessen /: med menige herredsmænd og almue, som der til stede var og tinget søgte, svarede at forn. Knud Pedersen tingskriver udi forn. Hvetbo herred er en fattig degn og ikke haver evne og formue til denne hans kongl majestæt påbudne kobber og tinskat at udlægge som en herredsskriver er pålagt, af den årsag han har udi et ringe bolig og der tilmed er det allerringeste herred som er udi denne lands egne og ingen var her udi forn. herred efter den forrige tingskriver hans dødelig afgang, som samme bestilling ville betjene eller kunne forestå, og var forn. Knud Pedersen med forn. vidnesmænd til vedermåls ting. At så er udlagt som forskrevet stander vidner vi med vore indsegl her under trykt. (L) (L) (L) (L) datum ut supra. 

(159) samme som ovenfor men mere skarpt

nr, 8
(160) 1646 24. oktober var skikket Niels Christensen i Kalsensgård på sin moder Else Pedersdatters vegne ibm som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - disse forn dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Niels Christensen på forn. sin moder Else Pedersdatter hendes vegne her for ting og dom var begærende dannemænds vidnesbyrd og kundskab ved tingsvidne anlangende hans forn moders fattige lejlighed og vilkår, at hun ikke haver evne eller formue til fomedelst adskillige tilfald denne hans kongl. Majestæts påbudne kobberskat og tinskat kan udgive efter hans majestæts brevs indhold som herredsfogder er pålagt, så fremstod - - flere /: med menige herredsmænd som der til stede var og tinget søgte svarede :/ at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at Christen Nielsen i Kalsensgård forrige herredsfoged udi forn. Hvetbo herred forleden høst ved døden afgik /: efter at han mere end år og dag var stor sygdom kommen og mesteparten lå ved sengen :/ og den salige mand formedelst fjendernes store tyngsel og udskatning var udi stor borgen og gæld geråden forn. Else Pedersdatter ikke haver nogen evne og formue denne kongelige majestæts påbudne kobber- og tinskat kan udgive, som en herredsfoged er pålagt efter samme hans majestæts udgivne brevs indhold af årsag, som for er rørt formedelst fjendernes store udskatning og forskrevne hendes salige husbonds langsommelige skrøbeligheds skyld. Og var forskrevne Niels Christensen på sin moders vegne med forskrevne vidnesmænd til vedermåls ting. At så er ganget og vundet, bekræfter vi med vore indsegl undertrykt.

(161) nr. 9, 27. oktober Kær herreds ting Morten Kjærulfs kobberskat
- - forn. Morten Kjærulfs hus og gård ganske og aldeles udplyndret, hus og boskab slet sønderhugget, klæder og andre varer, såvel som heste og vogn fulde af klæder og anden tøj frarøvet og ingen anden af hans nabo uden han alene, item der før  fjenderne kom i landet bortdøde næsten alt hans fæ og kvæg for ham, så han ikke derover ikke nu er af den middel og formue, at han kan udgive kongelig majestæts nu påbudne kobberskat og tinskat, som hans majestæts brev ham tilholder - -.

(162) nr, 9 samme dato. Jens Simonsen i Vestergård - det er dem fuldt vitterligt at Jens Simonsen, som nu er herredsskriver her udi herredet blev af fjenderne meget udskattet så vel og udi forleden åringer er hans kvæg og fæmon ham noget frafalden og bort døde - -

fortsætter med herreder syd for Limfjorden og Hansted herred, samt Han herred (opslag 461-472) for at fortsætte med Hvetbo herred.

(473) Hvetbo 1646 17 oktober var skikket Jens Pedersen i Lundbak - - at det er dem udi sandhed vitterligt at forbemeldte Jens Pedersen nu i den ufredelige tid blev forarmet og af fjenderne udskattet fomedelst han bor på rette alfare vej og endnu ikke er kommet rette med avling eller på anden måde som han fattige mand kan formue eller kan evne og formå den - -kobber og tinskat

(474) samme dato var skikket Svend Nielsen i Pandrup - - udi sandhed fuld vitterligt at forbemeldte Svend Nielsen nu i den ufredelige tid blev slet øde og ganske forarmet af fjenderne som lå hos ham i kvarter for hvilken årsag han fattige mand ikke er kommet til rette eller kan udi nogen måde haver evne og formue deres kongelige majestæts kobber og tin skat kan udgive.

(475) 19. sept. på forn ting var skikket Jens Madsen i Kås, Jens Christensen i Sønderby, Søren Ibsen ibm, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - at de udi sandhed fuld vitterligt bemeldte Jens Madsen, Jens Christensen og Søren Ibsen de bor på nogen ringe boliger og i de ufredelige tid meget blev forarmet over Jens Madsens øg og fæ der foruden er dem frastjålet og de formedelst fjendernes udskatning og deres indkvartering kom ikke siden til avling uden hvis de haver sat dem udi borgen og gæld for det haver fået sæd til halvt mod andre,  for hvilke forberørte årsager de aldeles intet kobber formue hvoraf de deres påbudne kongelig majestæts kobberskat kan udgive -

(476) 12 september var skikket Peder Mortensen i Sønderby og Eske Jacobsen på sin moders vegne som begærede og fik - - at det er  i sandhed fuld vitterligt at forn Peder Mortensen er nu kommen nyligen til en øde og ringe gård og ringe avling endnu bekommet og forn. Birgete Eskesdatter er en fattig enke fattig og husarm og blev i den ufredelige tid næsten øde af fjendernes overvold hvorfor de aldeles ikke haver udi evne og formue nogen kobberskat - osv.

(477) 26 september var skikket Peder Jensen i Pilgård som begæret og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd- - at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt forn. Peder Jensen nu i denne ufredelige tid blev formedelst fjendernes overvold ganske og slet øde, så det hans ganske avl med kvæg og andet fortærede og ødelagde og ikke beholdt uden aleneste en ko og to gamle øg og dette år 1644 fik lidet sæd, og det andet år 1645 ikke heller kom til avling videre end som han fattige mand gik by fra by og betlet og tigget korn, som han så fik sået, der til med kontribution og plovskat han udlagde måtte han sætte sig i stor borgen og gæld for på det han med hustru og små børn kunne blive ved husene, for hvilke forberørte tilfald han er ganske husarme som noksom erfares kan, så han aldeles intet kobber formår ej heller haver evne og formue denne sin kongelige majestæt påbudne kobberskat at kan udgive - -

(478) 24. oktober på forn. herredsting var skikket Peder Knudsen i Fruensgård som beærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd- -  som hørte og så det forn. Peder Knudsen her for ting og dom var begærendes at ham måtte dannemands vidnesbyrd og kundskab fed tinget videre måtte meddeles anlangende at han nyligen haver sted og fæst den halve gårdspart af Fruensgård som Peder Jensen iboede og ikke kan nu afstedkomme nogen kobberskat at udgive. så fremstod for tingen velagtede mænd Jens Andersen i Tvilstedgård, Oluf Christensen i Kvorup, Keld Nielsen, Keld Mortensen, Jens Laursen ibm. Morten Pedersen i Pilgård, Svend Nielsen i Pandrup, Thomas Christensen i Risager og særdeles vandt efter recessen at Peder Jensen som boede i halv Fruensgård ved døden afgangen og var slet øde og ganske forarmet, og forn. Peder Knudsen samme halve gård ganske nyligen efter ham bekommet haver sted og fæst og ikke derfor endnu er kommen så vidt med avl og bjergning eller have kobber ej heller haver udi evne og formue nogen kobberskat at kan udgive, som han ellers gerne ville. At så er ganget og vundet, vidner vi med vore indsegl undertegnet Datum ut supra.

(479)nr 515 19. september var skikket Jens Jensen i Fårup, Christen Olufsen, ?Niels Nielsen Jens Nielsen, Jens Christensen og Kirsten Thomasdatter ibm. som begæret og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn. Jens Jensen, Christen Olufsen, Mikkel Nielsen, Jens Christensen, Jens Nielsen og Kirsten Thomasdatter de her for ting og dom var begærendes, at de måtte tingsvidne meddeles - -
at forn. Jens Jensen, Christen Olufsen, Jens Nielsen, Jens Christensen, (Michel Nielsen) og Kirsten Thomasdatter nu i denne ufredelige tid blev ganske forarmet og fornedret formedelst fjendernes udplyndring og overvold, så de siden er kommen til ganske ringe avling og er derfor udi stor borgen og gæld for hvis ringe sæd de allerede haver bekommet, dertil nu bor en part udi nogen ringe boliger og er ganske husarme og aldeles intet kobber i nogen måde haver eller de haver nogen evne og formue til  - - 

(480) 15, august var skikket Christen Madsen i Nør Saltum, Hans gårdmand, Niels Nielsen, Niels Nielsen Kolding, Christen Poulsen, Christen Pedersen og An Christensdatter salig Laurs Jørgensens efterleverske ibm. som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som hørte og så for dem stod Morten Svendsen i Hune, Thomas Nielsen i Fårup, Anders Poulsen ibm. Bendt Nielsen i Østrup, Peder Jespersen i Ejersted, Anders Jensen i Østrup, Jacob Ibsen ibm. og Niels Mikkelsen i Saltum, som særdeles vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at forn. Christen Madsen, Niels Nielsen, Niels Kolding, Christen Poulsen, Christen Pedersen og An Christensdatter de aldeles ikke evner og formue har. at de kan udgive den kongelige majestæts påbudne kobberskat, formedelst fjendernes overvold udskatning og udplyndring så de fattige folk siden er komme til ganske ringe avl og bjergning og er udi stor borgen og gæld gerådiget - -

(481) 22. august var skikket Jens Pedersen i sønder Saltum som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd- - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn Jens Pedersen der for ting og dom begærede at ham måtte tingsvidne meddeles anlangende hans skrøbelighed og andre (elendige) vilkår - - de vandt særdeles efter recessen at forn. Jens Pedersen er stor sygdom og ulykkelighed tilslaget, så han ikke kan drage udi sin egne klæder eller kroge sin mad til sin mund, herhos er han forarmet fomedelst fjendernes overvold og deres udskatning og udplyndring og siden haver haft ganske ringe avling for hvilke forberørte årsager han fattige vanføre mand ikke formår eller haver evne og formue til at kan udgive hans majestæt. påbudne kobberskat- -

(482) 17. oktober var skikket Hans Nielsen og Jens Jensen i Saltum, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af 8 dannemænd - - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det Hans Nielsen i Saltum og Jens Jensen ibm og Søren Nielsen i Torpet for ting og dom begærede at dem måtte tingsvidne meddeles, at de formedelst fjendernes store tyngsel er forarmet at de aldeles ingen formue haver til at udgive KM påbudne kobberskat - - 

(483) 15. august var skikket Christen Nielsen og gammel Jens Jensen i Fårup som begæret og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - de samme dag hørte og så for dem stande Morten Svendsen i Hune m. fl. som vandt efter recessen, at det er dem udi sandhed fuld vitterligt de forn. Christen Nielsen og Jens Jensen formedelst fjendernes overvold og den udskatning og udplyndring er forarmet og i andre måde fornedret så de siden ej kommen er til ringe avl og bjergning, hvorfor de ikke formår eller haver nogen evne og formue så de kan udgive den KM påbudne kobberskat - -

(484) 19. september var skikket Mathies Bertelsen i Ejersted, Thomas Sørensen, Niels Sørensen, Jens Jensen, Christen Jensen, Jens Andersen, Jens Olufsen, Laust Jensen ibm, som begæret og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - disse forn dannemænd alle edeligen vandt og kundgjorde at de samme dag på forn. ting hørte og så det forn Mathies Bertelsen, Hans Sørensen, Niels Sørensen, Jens Jensen, Christen Jensen, Jens Jensen Jens Olufsen, Laust Jensen de her for ting og dom var begærendes at dem måtte tingsvidne meddeles anlangende deres bys lejlighed og andre deres fattige vilkår. Så fremstod - - der vandt efter recessen at det dem udi sandhed fuld vitterligt at forn. Mathies Bertelsen, Hans Sørensen, Niels Sørensen, Jens Jensen, Christen Jensen, Laust Jensen, Jens Andersen og Jens Olufsen deres boliger og væresteder de påbor er næsten fordærvet og ødelagt af den skadelige sandflugt, så vel som andet byens tilliggelse der til med blev de nu i denne ufredelige tid af fjendernes indkvartering deres udskatning og udplyndring meget fornedret og forarmet så en part der over er ganske husarme og aldeles intet kobber, formue elle udi nogen måde haver der til evne og formue at de fattige mænd denne deres KM påbudne kobberskat kan udgive - -

(485)nr. 521  24. oktober var skikket Jens Clemendsen i Saltum, Niels Mortensen ibm, Jens Laursen i Nør Saltum, Jens Nielsen ibm, Laust Christensen i Fårup, Anders Poulsen ibm som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som vandt og kundgjorde at de samme dag på forn ting hørte og så det forn Jens Clemendsen, Niels Mortensen, Jens Laursen, Jens Nielsen, Laust Christensen og Anders Poulsen de stod for ting og dom begærede at dem måtte tingsvidne meddeles angående at de ikke haver kobber at udgive efter KMís brevs indhold fomedelst deres fornedrelse udskatning (andre) ubillige måde nu i denne ufredelige tid Så fremkom - - som vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuld vitterligt det bemeldte Jens Clemendsen, Niels Mortensen, Jens laursen, Jens Nielsen, Laust Christensen og Anders Poulsen nu i denne ufredelige tid blev udskattet fornedret af fjendernes beskatning deres overvold og udplyndring /: eftersom en part bor på alfare vej :/ og siden kom til ringe avling og hvis sæd de nu er tilkommen haver de fået kornet at så på andre steder og derfor er udi stor borgen og gæld for. Ej heller de haver kobber at give efter hans majestæts påbudene brevs indhold om kobberskat, som de ellers gerne ville give - -

(486)nr. 522  12 september var skikket Christen Sørensen i Brødslev, Anders Christensen, øster Las Nielsen, vester Las Nielsen, Yde Christensen ibm, Mads Christensen i Trudslev, Christen Ydesen, Jus Christensen ibm og Christen Nielsen på Ulhøjsnæs, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som hørte og så det forn. Christen Sørensen, Anders Christensen, øster Las Nielsen, vester las Nielsen, yde Christensen ibm Mads Christensen, Christen Ydesen, Just Christensen og Christens Nielsen de stod for ting dom - - at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at forskrevne mænd er af fjenderne ganske fornedret og af dem frataget hvad de havde og derover er husarme så de aldeles ikke haver udi evne og formue eller kobber -  -

(487) blank

(488)nr.523  24. oktober var skikket Eske Christensen i Trudslev, Svend Nielsen ibm, Anders Jensen i Dallen, Peder Andersen i Brødslev, Mads Jensen, Christen Klausen Las Klemendsen Mads Madsen og Jens Jensen ibm. Anders Jensen og Jens Andersen ibm, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - at de hørte og så det forbemeldte Eske Christensen, Svend Nielsen, Anders Jensen i Trudslev, Peder Andersen i Brødslev, Jens Jensen, Christen Klausen, Las Klemendsen, Mads Madsen, Jens Jensen, Anders Jensen, Jens Andersen ibm. de her for ting dom stod og var begærendes - - efterskrevne mænd vandt efter recessen at er dem udi sandhed fuld vitterligt det bemeldte Eske christensen, Svend Nielsen, Anders Jensen, Jens Andersen, Peder Andersen, Mads Jensen, Christen Klausen, Las Klemendsen, Mads Madsen, Jens Jensen, Anders Jensen, Jens Andersen de nu i denne ufredelige tid formedelst fjendernes store overvold med Udskatning og udplyndring blev ganske fornedret forarmet og en part slet øde, hvorfor de siden kom til ringe avling og hvis avl de nu allerede haver bekommet haver de sat sig udi stor borgen og gæld for, og ikke nu heller haver kobber så den hans KMís påbudne kobberskat - -

(489)mr.524  24. oktober var skikket Thomas Jensen i Jonstrup, Christen Michelsen, Christen Jensen, Tøger Klausen, Søren Jensen og Simon Nielsen ibm som begærede og fik - - 
- de nu i denne ufredelige tid blev ganske fornedret og forarmet af fjendernes udskatning og udplyndring så de efter forn, tid kun fik ringe avling og hvis avl de allerede haver bekommet er de udi stor borgen og gæld forn for hvilke årsager de fattige folk ikke haver - osv.

(490)nr. 525  5. september var skikket Mads Andersen og Steffen Jensen i Hjermeslev som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - 
det i sandhed er dem vitterligt at forn. Mads Andersen er en fattig gammel vanfør mand og forn. Steffen Jensen er formedelst at hans øg og fæ er ham frastjålen og de begge er meget husarme både af fjendernes overvold og andre måder og derfor ikke formår eller haver evne og formue at de kan udgive den påbudne kobberskat - -

(491)nr.526 10 september var skikket Niels Thomsen i Kirkensgård i Hjermeslev på Laust Bertelsen Maren Clemendsdatter, Niels Jespersen, Christen Laursen, Poul Simonsen ibm og Jens Christensen i Stride deres vegne som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd
- - at forbemeldte Laust Bertelsen, Maren Clemendsdatter, Niels Jespersen, Christen Laursen, Poul Simonsen og Jens Christensen i Stride de nu i denne ufredelige tid af fjendernes indkvartering blev ganske ruineret og ud spoleret, eftersom de også boede på alfare vej :/ hvorover deres boskab og al anden fattig formue blev af fjenderne bortsolgt og på adskillige steder afsat, for hvilken ulovlighed og uformodet tilfald de fattige mænd er udi stor fornedrelse geråden og aldeles intet kobber - -

(492) samme som ovenfor

(493)nr.527 15. august var skikket Niels Jensen i Hjermeslev som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - vandt og kundgjorde at de samme dag på forn ting hørte og så det forn Niels Jensen begærede at ham måtte tingsvidne meddeles anlangende sin og sin hustrus skrøbelige vilkår. - - Så fremstod og vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Niels Jensen er en fattig gammel skrøbelig mand fornedret af (for - -)og hans hustru er og har været blind på det ottende år, der tilmed blev han nu i denne ufredelige tid både af indkvartering og i anden måde af fjenderne fra spoleret og frataget hvis kreatur med kornavl og hvad andet som han havde og i hans bo befandtes. Eftersom han bor på en alfar vej og ikke siden haver formået selv at holde plov at drive sit avl med, for hvilke forbemeldte tilfald han fattige mand er udi stor fornedrelse og armod gerådiget, så han ikke formår eller haver evne og formue til at han nu kan udgive - - kobberskat

(494) blank

(495)nr.528  24. oktober var skikket Las Laursen i Hjermeslev, Jens Christensen, Dorete Jensdatter ibm, Anders Jensen Kirkensgård, Christen Jensen i Nørgård og Peder Olufsen i Limbergård som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - som hørte og så det forn Las Laursen, Jens Christensen, Dorte Jensdatter, Anders Jensen, Christen Jensen og Peder Olufsen de her for ting og dom var begærendes at de måtte tingsvidne meddeles anlangende deres fornedrelse i denne ufredelige tid, at de ikke haver kobber eller der til formue at kan udgive som nu efter KM brevs indhold pålagt - så fremstod for retten - - at det i sandhed fuld vitterligt at forn Las Laursen, Jens Christensen, Dorte Jensdatter, Anders Jensen, Christen Jensen, Peder Olufsen de nu i denne ufredelige tid formedelst fjendernes indkvartering deres udskatning overvold og udplyndring blev ganske fornedret og udi stor borgen og gæld gerådiget, og aldeles ikke kobber, formue ej heller de dertil haver evne og formue - - at udgive kobberskat.

(496)nr.529 12. september var skikket Jens Madsen i Holmsgård, Will Laursen i Hjermeslev og Jens Thomsen ibm som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - de hørte og så det forn. Jens Madsen, Will laursen og Jens Thomsen de her for ting og dom var begærende at dem måtte tingsvidne meddeles på at de er forarmede - - fremstod flere og vandt efter recessen, at der er dem i sandhed fuld vitterligt at forn. Jens Madsen, Will Laursen og Jens Thomsen de nu i denne ufredelige tid blev at fjendernes indkvartering udplyndring og udskatning meget fornedret og formedelst deres overvold kom udi stor borgen og gæld for den ringe avling endnu tilkommen, hvorfor de fattige mænd - - 

(497)nr.530 12 september var skikket Laust Andersen i Kvasthave og Nør Søren Laursen i Hjermeslev som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - flere fremstod og vandt efter recessen det udi sandhed fuld vitterligt er at bemeldte Laurs Andersen og Søren Laursen nu i den ufredelige tid blev af fjenderne ganske forarmet af udskatning og frataget hvis de havde og formedelst deres overvold kom udi stor borgen og gæld før de fattige mænd kunne komme til nogen avling igen, hvorfor de ingen formue haver så de kan nu udgive - - osv.

(498)nr.531 19. september var skikket Therkild Simonsen i Alstrup på Christen Nielsen, Jens Nielsen, Oluf Hansen, Las Jensen, Peder Nielsen og Christen Jensen ibm deres vegne som begærede og fik et fuldt tingsvidne anlangende fornedrelse i denne ufredelige tid at de intet kobber formår. - Vidnesmænd bekendte efter recessen, at det er dem udi sandhed fuldt vitterligt at forn. Christen Nielsen bor på en gård og langsommelig tid haver ligget endnu stille ligger ved sengen af sin alderdom, Jens Nielsen udi en gård, Oluf Thomsen i en gård, Las Jensen i en gård, Peder Nielsen på et boel, Christen Thomsen på en halv gård, de nu i denne ufredelige tid blev af fjenderne ganske ruineret og udspoleret og en part af fjendernes overvold var jaget fra hus og hjem, hvor udover deres bohave og fattige formue blev bortsolgt for hvilken ulovlighed og tilfalde de fattige mænd er udi stor fornedrelse gerådet og aldeles intet kobber formår ej heller de udi nogen måde haver evne og formue til - - osv.

(499) samme som ovenfor mere skarpt

(500)nr.532 15. august var skikket Jens Madsen i Alstrup, Christen Nielsen Skoubo og Jens Mortensen ibm. som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - de hørte og så for dom standen Peder Olufsen i Limbergård og Jens Christensen i Alstrup, Las Jensen, Svend Christensen, Niels Christensen, Jens Christensen i Hjermeslev, Las Jensen og Niels Christensen i boelskiftet som særdeles vandt efter recessen at det er dem udi sandhed fuld vitterligt at forn. Jens Mortensen, Christen (skoler) og Jens Mortensen i Alstrup formedelst fjendernes store udskatning og udplyndring er ganske og aldeles forarmet så de ikke kan formå - -

(501)nr.533 15. august var skikket Christen Eriksen og Christen Jensen i Alstrup som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd - - at udi sandhed vitterligt er, at forn Christen Eriksen og Christen Jensen i Alstrup formedelst fjendernes store udskatning og udplyndring er gerådet udi stor borgen og fornedrelse og ikke de fattige mænd er komme til avl og bjergning igen som de skulle men er ganske husarme hvorfor de ikke formår - -

(502)nr.534 17 oktober var skikket Svend Christensen i Alstrup som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd som er - - efterskr. Vandt efter recessen at forn. Svend Christensen som er en fattig vanfør mand og bor på et ringe bolig og aldeles intet kobber formår ej heller han fattige mand haver nogen evne og formue at han kan - - osv.
 

KÆR HERRED
KOBBERSKAT

(503) 22. september var skikket Las Jensen i Hvorup som æsket og fik et fuldt tingsvidne af otte dannemænd -  - Er dem fuldt vitterligt i sandhed at forn. Las Jensen er så forarmet formedelst fjendernes udplyndring skattet så han ikke haver formue til at kan udgive - - kobberskat 

(504)nr.535 24. oktober var skikket Therkild Simonsen i Alstrup på Clemend Jensen ibm, Christen Pedersen i Boelskiftet og Søren Jensen i boelet deres vegne, som begærede og fik et fuldt tingsvidne af otte mænd - - hørte og så forn. Therkild Simonsen Thomsens vegne i Alstrup, på Christen Pedersen i boelskiftet og Søren Jensen i Boelet deres vegne begærede vidnesbyrd og kundskab ved tingsvidne at forne. Trende mænd er meget fornedret og ganske ringe formue haver at de derfor ikke formår kobber eller kan af sted kommet at levere. Så fremstod- - vandt det udi sandhed fuldt vinterligt det bemeldte Clemend Thomsen, Christen Pedersen og Søren Jensen er ganske fornedret af fjendernes udskatning og udplyndring og i andre måder forarmet ved cotribution, plovskat som de fattige mænd geråden stor borgen og gæld - -

(505)
22. september var skikket Jens Christensen i Hvorup - - 
Jens Christensen i Hvorup er så forarmet formedelst han i den forleden fjendetid er blevt meget udplyndret og skattet, så han ikke haver formue til at udgive KM kobberskat.

(506) 
10 september var skikket Søren Christensen i Hvorup - -
at forn. Søren Christensen i Hvorup er bleven så forarmet uu udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(507)
22 september var skikket Bertel Andersen i Hvorup - -
forn. Bertel Andersen i Hvorup er så forarmet formedelst han i den forleden fjendetid er blevet meget udplynderet og skattet, så han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(508)
30 september var skikket Niels Pedersen i Hvorup - -
forn. Niels Pedersen i Hvorup er bleven så forarmet nu i fjendens [tid] at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(509)
1. september var skikket Niels Clhristensen i Utrup - -
Niels Christensen i Uttrup er nu bleve så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(510) nr.537
22. september var skikket ærlig og velagtet mand Christen Christensen i Nordkær på sin hudbond ærlig og velb. mand Jens Høg til Vang hans tjenere udi Hvorup deres vegne - -
Jesn Høgs thenere udi Hvorup, nemlig Søren Mørk, Bodil Andersdatter, Peder Keldsen, Jens Jensen, Niels Andersen, Anders Jensen, Las Jensen, Peder Andersen, Christen Keldsen og Søren Laursen samtlige i forn. Hvorup. De er nu udi forlede ufredstid bleven udplyndret, skattet og forarmet som og en part ihjelslagen, så de ikke haver formue til at kan udgive deres kongelige majestæts nu påbudet kobberskat. 

(511) nr. 538
20. oktober varskikke Mads Pedersen i Utrup på sin egen og sine grander ui Utrup deres vegne - -
i sandhed vitterligt at Mads Pedersen i Utrup, Mads Bertelsen ibm, Jens Nielsen, Anders Christensen, Søren Laursen, Hans Nielsen, Jens Christnsen, Jens Knudsen og Niels Christensen Kielsmed i Uttrup de er nu bleven så forarmede udi fjendernes tid, at de ikke haver middel eller formue til at kan udgive den KM påbudne kobberskat.

(512)
20 oktober var skikket Hans Nielsen i Ultrup udi Sundby sogn
forn. Hans Nielsen er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at ha ikke haver middel og formue til at kunne udgive KM kobberskat.

(513)
20 oktober var skikket Søren Lauritsen i Uttrup udi Sundby sogn - -
forn. Søren Laursen er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(514) 
15. september var skikket Anders Madsen i Lindholm - -
at forn. Anders Madsen er bleven så forarmet i fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat. 

(515)
20. oktober var skikke Anders Nielsen i Lindholm - -
at Anders Nielsen i Lindholm er nu udi fjendernes tid bleven så ganske forarmet at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(516) nr. 539
20. oktober var skikket Michel Christensen i Lindholm - -
at Michel Christensen i Lindholm er nu udi fjendernes tid bleven så ganske forarmet at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(517)
22. september var skikket Laurs Nielsen i Sulsted, Peder Andersen, Svend Svndsen og Las Pedersen ibm. - -
Forn. Laurs Nielsen i Sulsted, Peder Andersen, Svend Svendsen og Las Pedersen ibm de er nu udi forleden fjende tid bleven så forarmede at de ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(518) nr. 540
8. december var skikket Christen Christensen i Nordkær - -
Hvilke forn. mænd alle vonde og kundgjorde det de så og hørte samme dag på forn. ting det Mads Laursen i Sulsted, Niels Larusen ibm, Jens Nielsen i Nør hallum og Jens Jostsen i Hantrp de sotd her i dag for tingsdom vandt med oprakte finger oo ed efter Recessen, at der er dem i Sandhed fuld vitterligt at Johannes Andersen som nu bor udi Langelund at han er så forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(519) nr.541
10. november var skikket Willum Pedersen og Andes Jensen på How? - -
at forn. Willum Pedersen og Anders Jensen som bor hver her udi et boel de er nu udi fjendernes tid bleven meget udskattet såvel som udplyndret at de ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(520)
1. september var skikket gammel Jens Nielsen i Gandrup - -
at forn. gammel Hans Nielsen i Gandrup er nu bleven så ganske forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(521)
1. september var skikke Las Ousen i Gandrup - -
at forn. Las Ousen i Gandrup han er beven så forarmed nu udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(522) nr.542
12. november var skikket Niels Jespersen i Rosenborg og Rasmus Marcher ibm - -
at Niels Jespersen i (Røjebosig) og Rasmus (Moser) ibm De blev udi fjendernes tid på det højste udskattet, så og deres kvæg og fæmon fra deres plov tagen så de derover er bleven forarmet og ikke har formue til at udgive KM kobberskat.

(523)
22. september var skikket Christen Nielsen og Maren Sørensdatter i Gandrup - -
at forn. Christen Nielsen og Maren Sørensdatter i Gandrup de er nu bleven så forarmede udi fjendernes tid, at de ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(524) nr.543
1. september var skiiet Willads Terkildsen i Gandrup - -
at forn. Willads Terkildsen i Gandrup han er blevne så forarmet nu udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(525) nr.545
10 november var skikket Christen Rasmussen i Gandrup - -
det forn. Christen Rasmussen i Gandrup han er nu udi fjendernes tid bleven meget udsattet såvel som udplyndret at han der udover er bleven så forarmet at han ikke haver formue til at udgive KM kobberskat.

(526) blank

(527)
22. september var skikket Las Olsen i øster Hassing - -
at forn. Las Olsen i øster Hassing er nu så forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(528)
1. september var skikket vesten Las Ousen i Gandrup - -
at forn. Las Ousen i Gandrup han nu udi fjendernes tid bleven så forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(529) nr.544
15. september var skikket Rasmus Christensen i øster Hassing
at forn. Rasmus Christensen i øster Hassing, ikke er god for ej heller haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(530)
10 november var skikket Villads Villadsen på Holdsted - -
at forn Villads Villadsen på Holdsted er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(531)nr.546
22. september var skikket Christen Michelsen i Gåser - -
Udi Gåser nemlig Christen Michelsen, Peder Hansen, Niels Poulsen, Christen Andersen, Hans Jensen, Peder NIelsen sl. Peder Lauridsens hustr ved øster Åre, An Lauridsdatter, Christen Christensen, Niels Hansen og Tue Ibsen de er nu i den forleden ufrestid af fjenderne så udskattet og forarmet at de ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(532) nr.547
22. september var skikket ærlig og velagt mand Christen Christensen iVuorkærd på sin kære husbond ærlig og velbyrdig mand Jens Høg til Vang hans tjenere i Nør Halne deres vegne - -
at disse efterskrevne velb. Jens Høgs tjenere udi Nør Halne, nemlig Niels Svendsen. Maren Nielsdatter, Niels Espensen, Rasmus Jacobsen, Niels Madsen, Niels Olufsen, Søren Poulsen, og Christen Mortensen, de er så foramet bleven nu i denne forlede ufredstid, at de ikke kan formå at udgive den KM nu påbuden kobberskat.

(533)
10 november var skikket Jacob Iversen i Vadum var blevet så forarmet i fjendernes tid, at han ikke kunne give kobberskat

(534)
10 november var skikket Peder Laursen i øster Halne - -
forn. Peder Laursen i øster Halne var jeage fra hus og hjem udi fjendernes tid, så han ikke har til sæd pløjet eller sået tilmed lod rytterne efterse hans korn og det bortførte så han der udover er bleven så ganske forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(535) nr.548
20 oktober var skikket Anders Christensen i øster Halne - -
forn. Anders Christensen i øster Halne er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(536)
20. oktober var skikket Niels Madsen i østergård i vester Halne - -
forn. Niels Madsen i østergård er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(537)
20. oktober var skikket Jens Christensen i Vadum - -
forn. Jens Christensen i Vadum er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(538)nr.549
10. november var skikket Christen Olufsen i Vadum - -
forn. Christen Olufsen i Vadum er bleven så foraremte nu udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(539)
10 november var skikket Jens Clemendsen i vester Halne - -
forn Jens Christensen i vester Halne han er nu udi fjendernes tid blevet så ganske forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(540)
10. november var skikket vester Anders Jensen i Vester Halne - -
forn. Anders Jensen i vester Halne blev udi fjendernes tid jaget fra hus o hjem og kom ikke til enten at høste eller at så, så han der udover er bleven så ganske forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(541)
10 november var skikket Las Keldsen i Øster Halne og Svenning Jensen ibm - -
forn. Las Keldsen og Sonning Jensen i Øster Halne så de er derudover er bleven så forarmede at de ikke har formue til at kan udgive KM kobberskat.

(542)
20 oktober var skikket Jens Poulsen i øster Halne - -
det forn. Jens Poulsen i øster Halne er nu bleven så forarmet audi fjendernes tid, at han ikke haver midler eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(543)
20 oktober var skikket Niels Jensen i Kildegård - -
forn. Niels Jensen i Kildegård han er nu udi fjendernes tid bleven så forarmetat han ikkehaver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(544)
20 oktober var skikket Søren Christensen i Vadum - -
forn. Søren Christensen i Vadum var jaget fra us og hjem i fjendernes tid, så han hverken kom til at pløje eller så, tilmed lod rytteren efterse hans korn og det bortførte, så han der udover er bleven så forarmet at han ikke haver formue til at han kan udgive KM kobberskat.

(545)nr.551
10 november var skikket Søren Laursen i Vadum -  -
forn. Søren Laursen i Vedum er nu bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke kan udgive KM kobberskat.

(546)
30 nov. var skikket Mads Christensen i Vadum - -
at fon. Mads Christensen ved Vand i Vadum er nu bleven så forarmet udi fjendens tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(547)
20 oktaber var skikket Anders Pedersen ved Høffum i øster Halne - -
at forn Anders Pedersen ved Høffen i oster Halne han haver nu jdk
i fjendernes tid været meget udskattet så og fra hus og hjem, at han ikke havder formue til at kan udgive KM kobberskat.

(548)
12 november var skikket Jens Pedersen i Plomgård  - -
at forn Jens Pedersen i Plomgård blev af fjenden udplyndret såvel og med stor skat og tynge påliggen at udgive. Så han der udover blev forarmet og nu ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(549) nr.552
20 oktober var skikket Las Andersen i øster Halne - -
at forn. Las Andersen i øster Halne er bleven så forarmet udi fjendernes tid formedelst at han blev meget udskattet, så han derudover ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(550)
8. september var skikket Jøgen Christensen i Laan - -
at fon. Jørgen Christensen i Laan er blev nu ganske forarmet nu udi fjendernes tid, at han ikke har formue til at kan udgive KM kobberskat.

(551)
22, september var skikket Jens Simonsen i Vesterhassing - -
at forn. Jens Simonsen i Vesterhassing er nu bleven så forarmet i denne forleden fejdetid, at han ikke haver formue til at udgive KM kobberskat.

(552)
22. september var skikket Poul Rasmussen i Vesterhassing - -
at forn. Polu Rasmussen i Vesterhassing er så forarmet blevet nu udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(553) nr, 553
1. september var skikket Niels Markvarsen i Ståe - -
at fon. Niels Markvarsen i Ståe han er bleven så forarmet af fjenderne at han ikke haver forme til at kan udgive KM kobberskat.

(554)
1. september var skikket Jens Laursen - -
at forn. Jens Laursen i Sem han er bleven så ganske forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(555)
30 september var skikket Johannes Jensen i Ståe - -
at forn. Johannes Jensen er bleven så forarmet nu i fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(556)
22. september var skikket Christen Madsen i Vester Hassing - -
at forn. Christen Madsen i Vesterhassing er bleven så forarmet af fjenderne, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(557) nr.555
30 september var skikket Niels Sørensen i Vesterhassing - -
at forn. Niels Sørensen i Vesterhassing er bleven så forarmet nu i fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(558)
1. september var skikket Jens Kold i Gandrup- -
at forn. Jens Kold i ĎGendrup er nu bleven så forarmed udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til eller kan udgive KM kobberskat.

(559)
22. september var skikket Peder Laursen i Hvolgård i Vestterhassing - -
at forn. Peder Laursen er så forarmet af fjenderne at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(560) nr.554
22. september var skikket Anders Andersen i Vesterhassing - -
at forn. Anders Andersen i Vesterhassing er så forarmet nu i den forleden fejdetid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(561)
delvis under ombøjet kan antagelig 22. september var skikke Peder Pedersen i Vesterhassing - 
at forn. Peder Pedersen er så forarmet af fjenderne at han ikke haver formue til at kan udgive -

(562) nr.556
1. september var skikket Jens Christensen i Gandrup - -
at forn. Jens Christensen i Gandrup han nu er bleven så forarmet udi fjendens tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(563) blank

(564) nr.558
Mandagen den 19. oktober på Ålborg byting var skikket Niels Laursen Beck, borger og prokurator i Ålborg på ung Peder Munk, Clemend Madsen og Kirsten Nielsdatter på Gjøl deres vegne - -
at fornævnte folk på Gjøl Ung Peder Munck, Clemend Madsen, og Kirsten Nnielsdatter er bleven så forarmet i svenskernes tid, at de ikke kan udgive den påbudne KM kobberskat.

(565)
22. september var skikket Niels Bendsen i Vårberg - -
at forn. Niel (Bendsen) i Vårberg er nu i den forlden ufredstid så udplyndret og skattet og forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(566)
17. november var skikket Jens Pedersen i Vårberg - -
aat Jens Pedersen Vårberg blev udi fjendernes tid udplyndret og meget udskattet så ha derudover er bleven så forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive - -

(567) blank

(568) nr.557
22. september var skikket Christen Pedersen i Horsens og Mads Andersen ibm  - -
at fforn. Christen Pedersen og Mads Andersen i Horsens er bleven så forarmede udi den forleden ufredstid, at de ikke haver formue til at udgive KM kobberskat.

(569)
22. september var skikket Anders Bertelsen i Vårberg - -
at forn. Amders Bertelsen i Vårberg er bleven så forarmet nu i den forleden fejdetid, formedelst han nogen gange blev udplyndret at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(570) nr.559
15. september var skikket Jens Andersen i Lindholm - -
at forn. Jens Andersen er så ganske forarmet at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(571)
15. september var skikket samme som ovenfor lidt tydeligere fotograveret.

(572) blank

(573)
15. september var skikket ung Las Nielsen i Lindholm - -
forn. ung Las Nielsen i Lindholm han er nu bleven så ganske forarmet udi fjendens tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(574) nr.650
22. september var skikket Jens Rasmussen i Vårberg - -
at forn. Jens Rasmussen Vårberg er så forambed fomedelst han nogen gange i den forleden fejdetid er udplyndret at han ikke haver formuetil at kan udgive KM kobberskat.

(575) nr.561
20 oktober var skikket Christen Villumsen i Lindholm på sine egne og sine medgrander udi Lindholm deres vegne - -
i sandhed fuld vitterligt at Christen Villumsen i Lindholm, Jens Jens ibm, Michel Christensen, Christen Kærgård, Christen Andersens hustru, Søren Knudsen, Nør Christen Jensen, Simon Svendsen, Niels Rasmussen, Anders Justsen, Jens Jacobsen, Søren Bødker, gammel Las Nielsen, Søren Pedersen, ung Las Nielsen, Anders Nielsen, Las Giede, Sønder Christen Jensen og Simon Nielsen alle udi Lindholm de er nu udi fjendernes tid bleven så ganske forarmede, at de ikke haver middel eller formue til at kan udgive KM kobberskat.

(576)
15. september var skikket Mads Christensen i Lindholm - -
at fornævnetMads Christensen i Lindholm er beven så ganske forarmet nu udi fjendernes id at han ikke haver middel eller formue til at kan udgive - -

(577)
15. september var skikket Christen Pedersen Uldsl i Lindholm  - -
at forn. Christen Pedersen Uldal er bleven så forarmet udi fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(578) nr.562
15. september var skikket Søren Jensen i Lindholm - -
at forn. Søren Jensen i Lindholm er bleven så forarmet nu i fjendernes tid, at han ikke haver formue til at kan udgive KM kobberskat.

(579)
2. november på Ålborg byting var skikket ærlig og fornemmelig mand Niels Nielsen i det Råde hus i Sundby - -
at det er dem fuld vitterligt i Guds sandhed der Bønderne i Vendsyssel af svenskens folk bel slagen for Sundby da blev forn. Nielsen i det Røde Hys i Sundby ganske og aldeles ruineret, udplyndret og frarøvet heste, hoppper klæder, korn, kobber, bohave og hvad han ejede, og nu en del af Sundby ved ild og brand (ustødt) og forbrændt, så han ikke er god for eller kan afstekomme at udgive KM kobberskat.

(580) samme som ovenfor 

(581) blank

(582) nr. 563
9. novmeber på Ålborg byting var skikket Anders Nielsen i Sundby på sin egen og menige Sundbymænd og grander deres vegne - -
er fuld vitterligt i Guds sandhed der Bønderne i Vendsyssel af svenskens folk blev slagen for Sundby da blev Niels Michelsen i Sundby, Jens Pedersen, Anders Christensen, Tomis Christensen, Svend Jensen, Christen Hougård, Ulrik Henriksen, Morten Christoffersen, Christen Nielsen, Christen Nielsen, Anders Nielsen, Michel Nielsen og Christen Pedersen igm ganske og aldeles ruineret, udplyndret og fra berøvet heste, hopper, klæder, korn, kobber, boskab og hvad de ejede og en del af forn. Sundby ved ild og brand udslettet og forbrændt så de ikke er gode for eller kan afstedkomme at udgive KM kobberskat.

(583) blank

(584) tingsvidne fra Mou birketing

(584) Nibe birketing

(585 til 587) Hornum herred

(588) Hvetbo herred
24. oktober var skikket Peder Jespersen i (Ejersted), Oluf Jensen Christen Jensen Niels Andersen, Oluf Andersen ibm. 
- - at forskrevne Peder Jespersen, Oluf Jensen, Christen Jensen, Niels Andersen og Oluf Andersen nu i den ufredelige tid blev ganske fornederet og forarmet formedelst fjendernes over fald dere udskatning og udplydnirng så vel de fattige mænd deraf blev formedelst udlagt ved kontribution, pluvskat og derfor siden kom til gansek ringe avling og hvis avl de nu allerede haver bekommet er de udi stor borgen og gæld, for ovenmeldt årsag ikke haver kobber så de hans KM påbudne kobberskat kan udgive 

(589) nr.570
12. september var dkikket Jens Nielsen i Bui, Niels Jensen ibm, Jens Pedersen i Hunetorp, og Niels Hansen i Hune -
at forn. Jens Nielsen, Niels Jensen, Jens Pedersen, Niels Hansen den bolig er ganske ringe og er slet ødelagt af den skadelige sandflugt så de lidet kan så og intet kan avle, dertil med bor de på alfare vej blev af fjenderne sploeret og frataget hvis ringe formuede havde hvofor de aldeles inge evne og formue haver hvoraf de fattige mænd nogen kobberskat kan udgive

(590) blank

De efterfølgende opslag er fra begyndelsen til 1647 og indeholder ikke tingsvidner.

Tak for korreiktur og hjælp med stednavne.  Marts-april  2017. Kirstin Nørgaard-Pedersen.