EFTERLOD NIELS GRØN I BORUP LIVSARVINGER?
af Bjarne Nørgaard-Pedersen
Tilbage til Bjarnes anelinje
Tilbage til registret

 
1675 lovbød og solgte arvingerne efter salig Maren Nielsdatter, hr Peder Pedersen Mariagers hustru i Adslev præstegård, en gård i Gangsted, som de havde arvet efter hende. Arvingerne var hendes børn med hendes 1.mand hr Mads Poulsen Prytz, præst i Adslev, nemlig Poul Madsen i Jeksen, Peder Andersens hustru Anne Madsdatter i Sejet, degn Christen Ibsens hustru Anne Madsdatter Grøns i Jeksen og salig Kirsten Madsdatter, som havde været gift med Søren Christensen kræmmer, som boede for Skanderborg, hendes børn Christen Sørensen Grøn, handelsmand i Viborg, og Anne Sørensdatter, gift med tingskriver Laurids Christoffersen Bagge, som ligeledes boede for Skanderborg. 
Kirsten Madsdatter døde 1648 fra 4 børn, så hun må være blevet gift senest 1640 og derfor vel nok født før 1620, hvorfor hun må formodes at være sine forældres ældste datter, idet hendes far blev præst 1614 og ifølge indskrift på alterstager i Adslev kirke blev hans to søn- ner Niels Grøn og Poul Madsen begravet senest 1622. Da Gangsted, hvor Maren Nielsdatter som ovenfor nævnt ejede en formodentlig nedarvet gård, ligger nær Borup, hvor Niels Jensen Grøn og hans hustru Kirsten Nielsdatter boede, og Maren Nielsdatters førstefødte datter blev kaldt Kirsten, og en af de førstefødte sønner kaldt Niels Grøn, så vil man uvilkårligt antage, at Maren Nielsdatter var datter af Niels Grøn i Borup.
De omtalte alterstager i Adslev kirke.
   Imidlertid blev der 1679-1681 ved Vor herreds ting ført sag om jord på Ingestrup mark, om det tilhørte Kattrup præstekald eller salig hr Jørgen Madsens arvinger, og da hævdede hr Jens Jensen, fordum sognepræst til Kattrup, hans enke Mette Jørgensdatter, at jorden havde salig Niels Grøn i Borup og hans salig hustru og deres arvinger i deres testamente og over skifte givet og foræret hendes salig far hr Jørgen Madsen i Kattrup, og da blev i rette lagt et tilståelsesbrev på førnævnte jord af salig Niels Grøns arvinger udgivet, som lyder: Kendes vi efterskrevne Ingeborg Galt i Borup, hr Knud Christensen i Grejs på min hustru Maren Jensdatters vegne, Niels Pedersen i Blåkær på Mols på min hustru Maren Jensdatters vegne gør vitterligt at vi på skifte efter salig Niels Grøn i Borup 24/8 1630 har samtykket og bevilget at det stykke jord i Ingestrup mark som bemeldte salig Niels Grøn i sit testamente og hans salig hustru Kirsten Nielsdatter har givet og foræret deres sognepræst hr Jørgen Madsen i Kattrup skal efterfølge hr Jørgen Madsen og hans arvinger for evig ejendom ---- og ombedt efterskrevne mænd som over samme skifte og samtykkelse med os har været, til vitterlighed at forsegle eller underskrive. Datum Borup ut supra Ingeborg Galt eh Peder Galt eh Knud Christensen eh Niels Pedersen eh Christen Frost min hånd Christen Sørensen egen hånd, Knud Lauridsen egen hånd, Jesper Madsen egen hånd, Søren Jensen egen hånd, Peder Eriksen egen hånd, Peder Christensen Bhi egen hånd, Niels Jensen egen hånd,  Jens Grøn egen hånd.
     I dette tilståelsesbrev bliver de to Maren Jensdøtre ikke benævnt som Niels Grøns arvinger, hvilket de først bliver i ovennævnte sag 50 år senere, og derfor kunne man, på grund af deres patronymikon, få den opfattelse, at Niels Grøn ikke efterlod sig livsarvinger. Imidlertid skal en persons testamentariske bestemmelse hverken nu eller dengang samtykkes af hans arvinger, så de to Maren Jensdøtres samtykke må være givet af anden årsag, og den må være, at det var arvejord, som Niels Grøn i hans testamente havde givet til deres sognepræst, og i så fald har de været hans medarvinger. Jorden var givet i to omgange, idet Anders Buur i Ørskov med flere 16/3 1603 havde skødet den lod og part, de havde i Ingestrup mark, til Niels Grøn og hans hustru Kirsten Nielsdatter, og 7/9 1614 havde Niels Grøn på Vor herreds ting med hans hustrus vilje og samtykke tilskødet hr Jørgen Madsen i Kattrup og hans arvinger samme stykke endels jord til evindelig eje. Som ovenfor nævnt havde Niels Grøn desuden i sit testamente givet noget jord i Ingestrup mark til sognepræsten og hans efterkommere i embedet, men skødet derpå skulle være bortkommet i et præsteskifte siden 27/6 1649, hvor det bevidnedes at have været til stede. Denne jord må som ovenfor nævnt have været arvejord, til hvilken jord de nærmeste frænder havde forkøbsret, hvilket betød, at når arvejord skulle sælges og blev lovbudt til fædrene eller mødrene frænder, så kunne de træde i købers sted og betale det samme for jorden, som køber ville give. Hvis man skødede jord uden lovbud, hvilket for eksempel kunne ske ved auktion, så kunne ens nærmeste frænder tilbagekalde skødet, hvilket er lovfæstet i Jyske Lovs 1.bogs 34.kapitel. Niels Grøns testamentariske gave bestod jo netop af et skøde, så for at både han og især gavemodtageren kunne være forsikret om, at en tilbagekaldelse ikke ville ske, da må Niels Grøn i levende live have fået tilsagn af hans medarvinger, at de ikke ville modsætte sig hans gave til præstekaldet, og det har de på skiftet vedstået og derfor skriftligt samtykket og bevilget, at samme jord måtte følge præsten og hans arvinger.
   Efter medarvingernes patronymikon at dømme kan de to Maren Jensdøtre være Niels Jensen Grøns søstre eller måske niecer, idet han, ifølge en ligsten i Ørridslev kirke, havde en søster Kirsten, som var gift med Jens Hansen i Ørridslev, men de var dog begge døde. I alle tilfælde har medarvingerne haft arveparter i Ingestrup mark, hvorfor de to Maren Jensdøtres mænd har overværet skiftet sammen med skifteforvalter, skifteskriver, samfrænder og arvinger, hvor imellem ses Jens Grøn i Borup.
   Ud fra denne sag kan man derfor ikke slutte, at Niels Grøn ikke skulle have efterladt sig livsarvinger, men tid, sted, stand samt navneopkald sandsynliggør, at Maren Nielsdatter i Adslev præstegård var hans datter samt desuden, at Jens Grøn i Borup formodentlig var hans søn.
Kilder: Stensballegårds birks tingbog 16/8 1679 (95a), afskrevet af Ole Beck Knudsen. Skanderup birks tingbog 2/8 1672 (219a) Vor herreds tingbog 5/3 1675 (259b) og 1/8 1679 (36a). Danmarks kirker, Ørridslev sogn (4760).
o
Tegning af indskriften på den ene af alterstagerne i Adslev kirke. 
ADSLØF KIRCKE FOR VOR SØNS NIELS GRØNS BEGRÆVELSE I KIRCKEN FORÆRIT 1622 AF HMP oc MND 
(HMP hr. Mads Poulsen og MND Maren Nielsdatter) En lignende tekst ses på den anden stage med samme år blot for sønnen Poul.
Skjoldene sidder på roden af lyspiben.
.tilbage til registret